Deze bundel bevat

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De Beleidsregels particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 2019

De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

De kernoverwegingen van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf 2010 in het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

"Een heel nuttige bundel voor iedereen die zich bezighoudt met regelgeving rondom particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. Mr. Ip is erin geslaagd om de jurisprudentie toegankelijk te maken voor iedereen. Besluiten zijn ontdaan van alle formele, voor de geïnteresseerde lezer onnodige passages. De teksten lezen daardoor zo gemakkelijk dat ze een heel interessante en regelmatig grappige inkijk geven in omstandigheden en overwegingen."

WPBR-BUNDEL

De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus is een bijzondere wet. Met deze wet regelt de overheid de bekwaamheid en betrouwbaarheid van de particuliere veiligheidszorg. Een beveiligingsorganisatie of recherchebureau, dan wel een onderdeel daarvan, die is gevestigd op een luchtvaartterrein, heeft eerst toestemming nodig van de Koninklijke Marechaussee om personen aldaar tewerk te stellen. Voor deze toestemming is de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee gemandateerd. Een uitgave die de lezer een overzicht van wet- en regelgeving, alsmede jurisprudentie, biedt, ontbreekt. Met deze bundel poog ik te voorzien in deze lacune.

Deze WPBR-BUNDEL is als naslagwerk aangeboden aan de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee met als doel het bundelen van de belangrijke wet- en regelgeving op wetten.overheid.nl (deel I) op het gebied van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, alsmede de kernoverwegingen van uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State vanaf 2010 op rechtspraak.nl (deel II) ten aanzien van dit gebied. Daarnaast kan deze bundel, die met uiterste zorg is samengesteld en waarbij abusievelijke onvolkomenheden in de officiële teksten – waar mogelijk – zijn weggenomen, als kennisbron worden gebruikt.

SGTAO mr. W.Y. Ip

Redactie

Stephan Ip

SGTAO mr. W.Y. (Stephan) Ip is militair in werkelijke dienst bij de Koninklijke Marine Reserve en tijdelijk tewerkgesteld bij de Brigade Toezicht Beveiliging Burgerluchtvaart van de Koninklijke Marechaussee. Daarnaast is hij werkzaam bij de Belastingdienst Den Haag als inspecteur en verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam als docent.

"De opbouw van het boek in combinatie met de verwijzingen naar Deel I en de andere hoofdstukken zorgt voor een goed overzicht van de verschillende leerstukken. De keuze voor beknopte en heldere zinnen zonder omslachtige begrippen maakt het boek makkelijk leesbaar. In vergelijking met andere juridische boeken hoefde ik weinig woorden op te zoeken of deze stonden gedefinieerd in de voetnoten. De schematische weergaven van de vennootschappelijke structuren verduidelijkten de tekst, hoewel dit bij andere juridische boeken niet ongebruikelijk is. Verder vond ik de slotsommen aan het einde van ieder hoofdstuk fijne toevoegingen. Tijdens het herhalen van de stof waren deze slotsommen handige schema’s om te achterhalen of ik de stof goed onder de knie had."
"Ik heb het boek als zeer fijn ervaren. De hoofdstukken waren kort en bondig en op een fijne manier geschreven. Er waren precies genoeg voorbeelden aanwezig om de stof nog beter te begrijpen. Door het boek en de leuke manier waarop de inhoud wordt uitgelegd, wist ik na 7 weken een stuk meer over de Vpb. Bovendien werkte het voor mij heel goed dat alles makkelijk is opgeschreven en er zo min mogelijk vaktechnische termen in het boek staan. Dit kan in andere juridische boeken namelijk nog wel eens voor omslachtigheid zorgen. Tijdens het leren voor het tentamen heb ik gebruikgemaakt van de slotbeschouwingen van beide delen van het boek. Deze waren heel handig bij het snel nalezen van alle belangrijke punten van het boek."
"Een zeer fijn en makkelijk hanteerbaar studieboek! De korte stukjes tekst die van duidelijke voorbeelden zijn voorzien, maken dat je elk onderdeel apart kan bestuderen en begrijpen. Het herhaaldelijk terug laten komen van het doel van de bepalingen en de wet zorgt er vervolgens voor dat je al die kleine stukjes in een groter geheel gaat zien en ook in onderlinge samenhang kan beoordelen. Je leert op een kritische manier te bekijken of de wet en de bepalingen ook zinvol zijn en wat er eventueel anders zou kunnen aan het systeem. Door deze methode ga je veel dieper in op de stof, en leer je meer naar de inhoud te kijken in plaats van naar een stappenplan te zoeken. Kortom: een nieuwe en waarschijnlijk zeer succesvolle aanpak om relatief abstracte en ingewikkelde materie tot een begrijpelijk verhaal samen te vatten."